Klimaavgift til fordeling, KAF.

Del gjerne innlegget

KAF er en rask og effektiv metode for å få slutt på utslipp av fossile drivhusgasser. Denne metoden er tilpasset det økonomiske systemet vår verden har nå. Å få slutt på utslipp av fossile drivhusgasser er helt nødvendig dersom vi skal etterlate en beboelig planet.

Hvorfor skal vi ha KAF?

Det er ingen tvil om at jorden varmes opp, og at oppvarmingen vil fortsette i flere år etter at vi har stoppet å slippe ut fossilt CO2.  Se lettlest grunnkurs i klimavitenskap her.

Vi vet at det er menneskenes utslipp av fossilt karbon som er hovedårsaken til oppvarmingen.  Vi har allerede startet å se de første konsekvensene, og det haster derfor veldig å få stoppet fossile utslipp av karbon.

I dag er kostnadene som fossilt CO2 i atmosfæren påfører menneskeheten ikke med i prisen vi  må betale for produkter som inneholder fossilt karbon. Med det økonomiske systemet verden har i dag så vil fossilt bli valgt så lenge det er billigst.

Dette gjelder både transport og produksjon av industrielle varer som sement, og alle andre deler av samfunnet som forbruker og slipper ut fossilt karbon.

Når vi ikke betaler for utslipp av drivhusgasser fra fossilt karbon så har leverandørene ikke råd til å endre teknologi til fossilfrie råstoff, eller andre virkemidler som karbonfangst og lagring.

KAF gjør utslipp av CO2 så dyrt at det lønner seg å rense avgassen, eller gå over til fossilfri teknologi for leverandørene.  Dette vil gjøre miljøvennlige valg tilgjengelig for forbrukerne, slik at vi kan velge produkter med lavest mulig pris og lavest mulig innhold av fossilt karbon.

Hvem kom med ideen om KAF?

James E. Hansen foreslo KAF som en en effektiv måte for å få slutt på utslipp av fossile drivhusgasser. Han er en amerikansk klimaforsker som var leder for NASA Goddard Institute for Space studies i New York fra 1981 til 2013. Han er en atmosfæreforsker med spesialfelt drivhusgasser.

Hansen er kjent for å ha presentert begrepet «Tipping point» for verden. Dette innebærer at når dette punktet kommer så vil en liten endring i drivhusgasser kunne medføre en plutselig endring av hele klimasystemet.

Hva er essensen av KAF?

KAF er en styrt avvikling av fossil-alderen. Det er en relativt sett enkel og ubyråkratisk måte å omfordele penger fra de som bruker mye fossilt karbon til de som bruker lite. Forbrukerne opplever at prisen  på varer og tjenester som inneholder fossilt karbon stiger. Denne prisforskjellen er KAF-avgiften som fordeles likt til alle borgere i landet. De får pengene inn på sin egen konto en gang i måneden, og de som ikke forbruker varer som inneholder fossilt karbon får pengene som en ren netto.

 • Det er en gradvis, forutsigbar stigende avgift på fossilt karbon som slippes ut ved produksjon, bruk eller avfallshåndtering.
 • KAF-avgiften samles inn ved produksjonssted og ved importhavner.
 • KAF-avgiften gir en øket pris hos forbruker.
 • Ingen sektor unntas.
 • Der fossilt karbon fortsatt brukes skal den innbetalte avgiften samles inn og gis tilbake til folk på hver enkeltes bankkonto. Alle får like mye. Det er gjort beregninger som viser at 70 % av befolkningen vil få mer utbetalt  enn de har betalt inn i KAF-avgift.
 • Det landet som starter med KAF vil ha en fordel framfor land som starter senere.
  • Land A har KAF.  Land B har ikke KAF og varer solgt fra B til A får en KAF avgift ved grensen.  All KAF avgiften går da til innbyggerne i land A. Dette stimulerer innbyggerne i land B til også å ville ha KAF.
  • Innbyggerne i det landet som først innfører KAF vil få de første pengene. De vil tidligere enn andre bli fullt bevisst behovene for fossilfri teknologi.
  • Det første landet får et forsprang i å utvikle og bygge opp kompetanse og produksjon av fossilfrie alternativer.
  • For å unngå ekstrem konkurransevridning vil eksport fra et KAF-land, til land som ikke har KAF bli unntatt fra KAF-avgift.

Hvordan motiveres vi av KAF

Befolkningen generelt.

Hver måned får vi KAF-penger inn på vår egen konto, og dette minner oss om klimaendringene som er i ferd med å skje slik at det er lettere å tenke på, og å ta miljøvennlige valg både av økonomiske og miljømessige årsaker.

For regjeringer.

KAF er et tiltak som kan innføres av et land alene. Kvotehandel og andre tiltak som finnes er veldig byråkratiske, og ineffektive, og er avhengige av at landene samarbeider mye mer enn man trenger med KAF

Et ikke KAF-land som eksporterer til et KAF-land

KAF avgift for import legges på ved grensen, og utbetales til folk i det landet som har innført KAF.  Dette motiverer det eksporterende land til å ville ha KAF selv

KAF-land som eksporterer til et ikke KAF-land

Det blir ikke konkurransevridning mellom land, da eksport til ikke KAF land er unntatt fra KAF-avgift.

Miljøbevegelsen

Hvis man ønsker å redusere utslippet av fossilt karbon, så er KAF den raskeste måten å oppnå det på i vår tid.

Hvordan innføre KAF.

Før Norge innfører KAF må det gjennomføres en utredning som inkluderer beregning av hvor raskt KAF avgiften skal stige.  Det tas hensyn til hvor raskt det er mulig for publikum å tilpasse seg nye rammebetingelser.

Vi må sikre at det blir en rettferdig omstilling, slik at de som i dag jobber i fossilindustrien slipper å lide for at verden må slutte å slippe ut fossilt karbon. Det må lages planer for hvordan vi kan ta vare på de som i dag tjener sitt levebrød i fossilindustrien.

KAF må starte lavt og stige sakte i starten for å sikre at folk blir oppmerksomme på hva som er i ferd med å skje. Når alle har hatt tid til å forholde seg til det som skal skje, så må avgiften stige raskt slik at vi blir ferdige med fossilalderen så effektivt som mulig.

Det er en fordel å være tidlig ute med innføring av KAF. Det vil gi størst fordeler. Når det først er startet vil alle land etter hvert få et insitament til å gjøre det samme.

Det er viktig at pengene som fordeles til befolkningen er tydelig merket KAF, og at det betales ut så ofte at folk blir minnet om fordelen de får.

Hvilke problem skal KAF løse.

KAF er en midlertidig omfordeling av penger fra de som slipper ut mye fossilt karbon til de som slipper ut lite. Det blir helt feil å se på dette som at forurenser betaler for å få lov til å forurense. Avgiften blir etter hvert så høy at det er en styrt avvikling av fossilindustrien, og da er det ingen som betaler eller får penger.

KAF avgift kan ikke brukes til gode felles formål, da det ville gjøre det umulig å sette beløpet så høyt at alle slutter med fossilt karbon. Det ville blitt helt umulig for de fattige. Dette er altså ikke penger som på noen måte kan gå inn i statskassen. I de få årene KAF varer vil denne løsningen med å betale like mye til alle sørge for at de fattige tjener på ordningen.

KAF er designet for å sikre kutt av utslipp av fossilt karbon. Konsekvenser av ordningen må evalueres etter hvert som effektene blir tydelige. Det innføres spesielle ordninger i tillegg til KAF som håndterer uønskede effekter som måtte oppstå.

KAF er en ordning der penger dras inn og deles ut igjen. Gjennomsnittlig er det hverken reduksjon eller økning av kjøpekraften. Det vil avdekkes hvilke behov vi får for å supplere markedsmekanismen KAF med regulerende tiltak.

KAF er et moralsk spørsmål. Vil vi ta vare på jorden for de som kommer etter oss, eller vil vi leve over evne og trekke opp stigen etter oss.

ET KAF eksempel

Her er det laget et tenkt eksempel på innføring av KAF for å illustrere at avgiften vil stige gradvis, og opphøre etter få år.

Utviklingen av en tenkt KAF-avgift er illustrert med den delen av KAF-avgiften som gjelder bensinbiler.  Alle varer og tjenester som inneholder fossilt karbon skal ha den samme avgiften så totalbeløpet blir vesentlig høyere, men perioden forventes å bli tilnærmet den samme. Lengden av KAF-perioden er selvfølgelig svært avhengig av hvor raskt avgiften stiger.

Stigningen av KAF-avgiften er i regneeksempelet satt til å være:

 • 1 kr/ liter hvert år de første 5 årene.
 • 2 kr/liter hvert år de neste 5 årene.
 • Økningen øker med 1 kr/ liter ekstra KAF-avgift hvert år de neste 5 årene
 • Etter dette dobles KAF-avgiften hvert år fram til det ikke lenger er forbruk av fossilt karbon.

Videre forutsetning for denne illustrasjonsberegningen:

 • KAF avgift starter i 2020.
 • Det er forutsatt at det er samme antall bensinbiler i 2020 som i 2016, og at de dette året i gjennomsnitt kjører like langt som i 2016 som tilsammen var 12.380 millioner km kjørt.
 • Det er forutsatt et gjennomsnittlig bensinforbruk på 0,5 liter /kjørte mil.
 • Det er forutsatt at det i i disse årene er samme befolkningstallet i Norge som i 2016.
 • Det er forutsatt at KAF-avgiften deles ut like mye til hver person bosatt i landet, og vi bruker tallene fra 2016. Det er 5.214.000 personer.
 • Beregningene forutsettes at for en KAF avgift opp til 5 kr/ liter er det det 1 % reduksjon av kjørelengden med bensinbil per år.
 • Beregningene forutsettes at for en KAF avgift fra 7 til 15 kr/liter er det 5 % reduksjon av kjørelengden per år.
 • Beregningene forutsettes at for en KAF avgift fra 18 til 40 kr/liter er det 10 % reduksjon av kjørelengden per år.
 • Beregningene forutsettes at ved en KAF avgift på 80 kr/liter som dobles hvert år er det 99% redusert kjørelengdene, og det er helt stopp ved 160 kr/liter.

Hvis vi fremstiller denne illustrasjonen av KAF avgiften grafisk pr år så ser vi at det stiger gradvis, og at det faller brått når KAF avgiften er så høy at folk slutter å slippe ut fossilt karbon.

 

Kurven er tegnet fra tallene i denne tabellen. NB. Det er viktig at dette kun er en illustrasjon av et anslag på varigheten av en KAF avgift. Det må være samme karbonavgift for alle andre sektorer.

 

Kommer KAF til å vekke begeistring?

Det ligger i den menneskelige natur å være negativ til alle endringer vi ikke har bestemt selv. Endringene må gi oss personlig et mer enn dobbelt så bra resultat for at vi skal begeistres for ideer om endring.

Hvis vi leser Elke Weber sin forskning viser det seg at vi alltid er negative til endringer, men når vi har blitt vant til det, har vi en psykologisk aksept av endringen etter gjennomsnittlig 400 dager. Se innlegget om forskningen fra Elke Weber her.

Vi må ha modige politikere som tør å ta inn over seg hva som er i ferd med å skje med klima, og tør å gjøre det som trengs mens det er mange protester.

For hurtigst mulig å få aksept for KAF er det viktig at befolkningen får utbetalingen av KAF avgiften månedlig, slik at de stadig blir minnet om den fordelen de personlig får. Dette vil styrke aksepten av ordningen vesentlig.

Andre kilder.

Ted Halstead er en republikansk politiker i USA som går inn for KAF. Han har laget en god presentasjon av forslaget sitt. Se video her.

Hva bør skje nå?

Jeg håper vi er mange som ser at KAF vil bli en stor gevinst for Norge og for verden. La oss velge de politikerne som ser at KAF blir en viktig del av løsningen for fremtiden.

Det vil bli en dramatisk endring, og ja, det er meningen.  Endringen blir til det bedre for alle som bor her.

Jeg vil gjerne høre dine tanker om dette så det er flott om du tar kontakt. Enten skriv en kommentar eller send meg en mail.

Jeg vil gjerne høre fra deg i kommentarfeltet. Skriv navn og epost hvis du vil høre fra meg når jeg skriver neste innlegg.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

En kommentar til «Klimaavgift til fordeling, KAF.»

 1. KAF ser ut til å være, et av de tiltakene som har mulighet til funke. Bra oppsummert. Ting tar tid for å nå igjennom, så det gjelder og ikke gi se.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *